reactjs web

Cài đặt ReactJS

1. Cài đặt tự động với npm

Mở terminal lên và chạy một số dòng lệnh sau :

npm install -g create-react-app
create-react-app your-app-name
cd your-app-name
npm start

=> Truy cập localhost:3000

2. Cấu trúc thư mục

Project ReactJS sẽ có cấu trúc như sau:

  • node_modules chứa nội dung cài đặt, tất cả cài đặt sẽ được lưu tại đây.
  • public chứa tất cả file output, là các file sẽ tương tác trực tiếp với trình duyệt như: HTML, image, …
  • src chứa tất cả các file input, đây là các file mà chúng ta sẽ code nội dung, thao tác phần lớn ở những file này, gồm các file Javascript, CSS,…

Để hiểu rõ hơn về render trong React, ta xem xét nội dung 3 file:

  • /puclic/index.html
  • /src/App.js
  • /src/index.js
File public/index.html
File src/App.js:

File src/index.js:

Nội dung trên có nghĩa là file /src/index.js lấy nội dung từ function App của file /src/App.js render ra nội dung trả về id="root" của file /public/index.html, sau đó hiển thị nội dung này ra trình duyệt.

3. JSX

  • JSX (Javascript XML), là cấu trúc XML được viết bên trong cấu trúc Javascript (HTML cũng được viết theo cấu trúc XML)
  • Cách viết JSX ngắn gọn hơn, và nó gần giống với cấu trúc HTML quen thuộc.

Khác biệt giữa HTML và JSX:

  • Cấu trúc JSX tương đồng với cấu trúc HTML, tuy nhiên có một số điểm khác biệt ta cần chú ý:
  • Hiện tại có nhiều trang hỗ trợ việc chuyển đổi nội dung HTML sang JSX, có thể tham khảo: HTML to JSX.