Uncategorized

di chuyển và phóng to thu nhỏ element bằng jquery

1. Di chuyển

$(“element”).draggable({
});

https://jqueryui.com/draggable/

2. Phóng to thu nhỏ

$(“element”).resizable({
});

https://jqueryui.com/resizable/