Javascript & Jquery

Push Notification Monaca Onsen

Bài viết này yêu cầu bạn phải hiểu về push.
http://monaca.mobi/en/blog/new-monaca-functionality-individual-push-notifications

/
Để push notification được trên monaca, yêu cầu cần phải có tài khoản gold để cài đặt backend monaca, enable api manager.
Tóm tắt về push:
Bạn đăng ký chứng chỉ trên acc dev apple cho việc push, hay đăng ký gcm của google.
Với những chứng chỉ có được để tạo ra app phục vụ việc push.
Client -> request apple (google) -> lấy về device id.
Client -> gửi device id lên server, server lưu vào database device id.
Khi cần push, server lấy device id trong database -> gửi bản tin chứa device id, thông tin cần push, các thông số chứng chỉ cho việc push lên apple(google).
Apple (google) căn cứ device id sẽ gửi lại cho client thông tin trên.
———————–
Với monaca, bạn thay thế việc gửi thông tin lên apple(google) để lấy device id, thì sẽ gửi lên backend monaca. Backend monaca sẽ gửi lại bạn device id.
Device id này bạn gửi lên server lưu database.
Khi cần push, server sẽ gửi thông tin lên backend monaca.
Với ios, thông tin chỉ cần chứa tham số “message”
Với android, thông tin phải chứa “message” và “title”.
Ngoài ra phần targer sẽ là: “debug”, “app”.
Backend monaca sẽ thay bạn giao tiếp với apple(google) để push về thiết bị của bạn.