Android

[Android] Tạo tutorial theo từng màn hình

Khi tạo hướng dẫn sử dụng cho 1 ứng dụng chúng ta có nhiều cách, 1 trong số đó là hiển thị chức năng của từng thành phần trên từng màn hình như sau :

 

Để làm việc này ta sẽ thực hiện theo các bước sau :

1. Thêm thư viện vào file gradle (trong cấp thư mục app) :

   implementation 'com.elconfidencial.bubbleshowcase:bubbleshowcase:LATEST_VERSION'

   LATEST_VERSION : Kiểm tra version ở trang chủ theo link ở cuối bài viết, thời điểm hiện tại là 1.3.1

2. Trong mỗi màn hình cần show tutorial cho view nào đó thực hiện add code : 

 

  new BubbleShowCaseBuilder(getActivity()) // Activity instance
    .title("Tiêu đề hướng dẫn") // Title tutorial
    .description("Chi tiết hướng dẫn") // Chi tiết 
    .arrowPosition(BubbleShowCase.ArrowPosition.RIGHT) // Hướng của nút mũi tên của khung hướng dẫn
    .backgroundColor(Color.GREEN) // background color khung hướng dẫn
    .textColor(Color.WHITE) // màu chữ
    .titleTextSize(17) // Cỡ chữ title (đơn vị sp) (default value 16sp)
    .descriptionTextSize(15) // Cỡ chữ detail (đơn vị sp) (default value 14sp)
    .image(getResources().getDrawable(R.drawable.small_00066)) // icon trong khung hướng dẫn
    .closeActionImage(getResources().getDrawable(R.drawable.c_con_cai_sua)) // nút đóng khung hướng dẫn
    .showOnce("BUBBLE_SHOW_CASE_ID") // id của khung hướng dẫn (ko thực sự cần)
    .listener(new BubbleShowCaseListener() {
      @Override
      public void onTargetClick(@NotNull BubbleShowCase bubbleShowCase) { // click vào view hiển thị tutorial
        bubbleShowCase.finishSequence(); // dùng để kết thúc tutorial nếu dùng cơ chế hiển thị nhiều tutorial lần lượt nhau
      }

      @Override
      public void onCloseActionImageClick(@NotNull BubbleShowCase bubbleShowCase) { // click vào nút close của khung tutorial
        bubbleShowCase.finishSequence();
      }

      @Override
      public void onBackgroundDimClick(@NotNull BubbleShowCase bubbleShowCase) { // click ở ngoài khung tutorial và view show tutorial
        bubbleShowCase.finishSequence();
      }

      @Override
      public void onBubbleClick(@NotNull BubbleShowCase bubbleShowCase) { // click vào khung tutorial
        bubbleShowCase.finishSequence();
      }
    })
    .targetView(fabAdd) // view hiển thị tutorial
    .show(); // hiển thị tutorial

3. Trong trường hợp có nhiều view cần show tutorial trên cùng 1 màn hình, có thể tạo ra nhiều đối tượng BubbleShowCaseBuilder (với đoạn code trên bỏ phần gọi hiển thị – show()), sau đó thực hiện thêm vào trong sequence và hiển thị ra lần lượt theo thứ tự add vào :

  new BubbleShowCaseSequence().addShowCase(bubble1).addShowCase(bubble2).addShowCase(bubble3).show();

Bài viết sử dụng thư viện BubbleShowCase, chi tiết tham khảo tại : https://github.com/ECLaboratorio/BubbleShowCase-Android
Cảm ơn mọi người đã theo dõi./