iOS

[iOS] Hướng dẫn xử lý click event khi đang edit textfield (đang show keyboard)

Khi đang show keyboard muốn thực hiện click event: Thêm liên kết touch up outside đến func của bạn

Xem hình bên dưới:

Note: Chỉ sử dụng trong trường hợp sự kiện(button) của bạn được hiển thị trên màn hình và không bị đè bởi sự kiện nào khác

Trả lời