Brite Management System, Javascript & Jquery

Đăng ký nhận thông báo push từ google chrome trên windows

Đầu tiên cần cho phép trang web có thể push

Nếu như vẫn chưa nhận được push có nghĩa là window không cho phép nhận push.

Cần vào thanh Start > Settings > System > Notifications & actions > kéo tới dòng Google Chrome > active

Được gắn thẻ , , ,