Server linux

Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2.

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

 1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
1.1 Nén
#gzip [tên file]
1.2 Giải nén
#gunzip [tên file]
2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
2.1 Gom
#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …
2.2 Bung
#tar -xvf [file.tar]
2.3 Nén và Gom
#tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …
2.4 Giải nén và bung
#tar -zxvf [file.tar.gz]
3. Giải nén file có đuôi .bz2
#tar xjvf [file.tar.bz2]
Các định dạng khác :
ZIP
-Nén một thư mục, sử dụng:
$ zip -r folder.zip folder
-Giải nén, sử dụng:
$ unzip file.zip
 
TAR.GZ
-Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
$ tar -zcf folder.tar.gz folder
-Giải nén, sử dụng:
$ tar -zxvf file.tar.gz
TAR.BZ2
-Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder
-Giải nén, sử dụng:
$ tar -jxvf file.tar.bz2
(nguồn: http://goweb.vn/kien-thuc-web-vi/thiet-ke-web/nen-va-giai-nen-trong-linux-zip-targz-va-tarbz2-456.html)