Cakephp, PHP

Custom select form cakephp

Form select của cakephp dạng: $this->Form->input(‘pref’, [ ‘type’ => ‘select’, ‘class’ => ‘prefByCode’, ’empty’ => ‘選択してください’, ‘options’ => $pref ]); Giờ ta muốn thay đổi cấu trúc trong option của select. Khi đó ta sẽ tạo cấu hình mảng $pref: [ 1 => array(‘name’ => ‘工事業者(建築)’, ‘value’ => 1, ‘title’ => ‘itemBig1’), 2 => array(‘name’ => ‘工事業者(設備)’, ‘value’ => 2,…

Tiếp tục đọc

Cakephp, PHP

Kết hợp file html và cakephp

Khi bạn có 1 số file html không muốn đưa vào cakephp khi chạy. Hay bạn đã có sẵn các file html, nhưng bạn chỉ muốn chuyển 1 số file sang cakephp mà vẫn giữ nguyên các file còn lại.

Cakephp, PHP

Auth component Cakephp 2

Khi user login hệ thống cakephp, chúng ta hay sử dụng: $this->Auth->login() Nếu trường hợp đúng rồi thì hẳn là chẳng quan tâm làm gì. Tuy nhiên, 1 lúc nào đó tự nhiên ta thấy nó bị lỗi. Lúc đó việc debug trở nên vô cùng khó khăn.