Cakephp

Dowload hoặc create file pdf trong cakephp3 sử dụng cakepdf

Link doc : https://github.com/FriendsOfCake/CakePdf- Yêu cầu :  – PHP 5.4.16+ – CakePHP 3.0+ – wkhtmltopdf Cài đặt wkhtmltopdf  : sử dụng Composer composer require friendsofcake/cakepdf Thêm code vào file config/bootstrap.php // load CakePdf Plugin::load(‘CakePdf’, [‘routes’=>true,’bootstrap’ => true]); // cấu hình CakePdf (có thể thêm các yeu to khác trong link doc) Configure::write(‘CakePdf’, [ ‘engine’ => [ ‘className’ => ‘CakePdf.WkHtmlToPdf’, // Path trên server và server…

Tiếp tục đọc

Uncategorized

tùy chỉnh contact form to db plugins

D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTemplate.php dòng 191 : in dữ liệu ra màn hình chi tiết contact D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportEntry.php giao diện màn hình chi tiết contact   D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\CF7DBPlugin.php  */ public function whatsInTheDBPage  => giao diện list hoặc giao diện chi tiết   D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTable.php dòng 279 : chỉnh hiển thị của list

Html & Css

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile. Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.