Cakephp, PHP

Auth component Cakephp 2

Khi user login hệ thống cakephp, chúng ta hay sử dụng: $this->Auth->login() Nếu trường hợp đúng rồi thì hẳn là chẳng quan tâm làm gì. Tuy nhiên, 1 lúc nào đó tự nhiên ta thấy nó bị lỗi. Lúc đó việc debug trở nên vô cùng khó khăn.

Cakephp, PHP

Convert text when send mail cakephp

Nguồn: http://d.hatena.ne.jp/s-yo-ko/20101116 Khi bạn send mail trong cakephp, bạn tự nhiên thấy email vẫn gửi được nhưng phần tiêu đề tiếng Nhật hay Trung Quốc của bạn bị chuyển sang trắng. Khi đó bạn có thể khắc phục theo hàm mb_convert_encoding.

Cakephp, PHP

Save datetime to database Cakephp3 từ string

Cakephp rất tiện dụng khi tự động tạo cấu trúc form cho bạn khi bạn save bản ghi vào database. Tuy nhiên, đôi lúc nó sẽ khiến bạn quên đi cấu trúc định dạng cần save. Ở bài này nói đến cấu trúc datetime.

PHP

Convert string to datetime for save to database

Bạn muốn chuyển định dạng string của date nhập vào sang dạng datetime bằng php. Php từ 5.3 đã hỗ trợ bạn hàm này. B1: Trước hết bạn load thư viện php use DateTime; B2: Tạo định dạng của string $format = ‘Ymd’; B3: Save to biến datetime bằng lệnh DateTime::createFromFormat $date = DateTime::createFromFormat($format, ‘20090235’); Như với ví dụ trên…

Tiếp tục đọc

Wordpress

Woocommerce

1) Lấy ra danh sách các category $args = array( ‘taxonomy’ => ‘product_cat’, ‘orderby’ => ‘ID’, ‘order’ => ‘ASC’, ‘hierarchical’ => 1, ‘hide_empty’ => 0 ); $all_categories = get_categories( $args ); Lấy link của 1 category : <?php echo get_term_link($c->slug, ‘product_cat’);?>