Django, Python

Xử lí khi có sự khác biệt các fields trong Form Admin

Trường hợp Bảng ae_fonttype có các trường(id, name, order, font_type) Khi hiển thị(view) cần có các trường (name, font_type, font_list) font_list: là danh sách các font có cùng font_type được lưu ở ae_fonttype_font_list Khi thêm bản ghi mới(add) chỉ có(name, font_type) Model(models/font_type.py): class FontType(models.Model): class Meta: verbose_name = ‘フォントタイプ’ verbose_name_plural = ‘b.1 フォントタイプ一覧’ ordering = [‘order’] name = models.CharField(verbose_name=”名前”, null=True, blank=True, max_length=32)…

Tiếp tục đọc

Javascript & Jquery

Download và zip nhiều file cùng lúc

Để thực hiện tính năng này, cần sử dụng thêm 2 thư viện: jszip & FileSaver https://github.com/Stuk/jszip https://github.com/eligrey/FileSaver.js Sử dụng: var zip = new JSZip(); zip.file(“Hello.txt”, “Hello Worldn”); var img = zip.folder(“images”); img.file(“smile.gif”, imgData, {base64: true}); zip.generateAsync({type:”blob”}).then(function(content) { // see FileSaver.js saveAs(content, “example.zip”); }); Để có thể dùng tính năng tải xuống trực tuyến sử dụng tùy chọn streamFiles zip.generateAsync({ type:…

Tiếp tục đọc

PHP, Server linux

Sửa lỗi chạy EC-CUBE trên server : Session data file is not created by your uid

Khi quá trình cài đặt hoàn tất và bạn truy cập nó bằng trình duyệt, sẽ xảy ra lỗi 500. Warning: SessionHandler::read(): Session data file is not created by your uid Sửa lại file app/config/eccube/packages/framework.yaml Ẩn dòng save_path và thêm mới như bên dưới : #save_path: ‘%kernel.project_dir%/var/sessions/%kernel.environment%’ save_path: ‘/tmp’

PHP

Convert file pdf to excel

Để convert 1 file pdf sang 1 file excel (hoặc file bất kì, hoặc có thể convert sang các định dạng khác nhau) ta làm như sau: