• Javascript

  Chú ý với mouse out javascript

  Với jquery, có thể dùng hover. Tuy nhiên khi bạn không sử dụng jquery mà dùng javascript. Event thay thế là mouseout khi muốn check con trỏ chuột ra ngoài vùng của 1 phần tử X. Tuy nhiên hàm mouseout vẫn bắt khi con trỏ chuột di chuyển trong vùng phần tử con của phần tử X bạn cần check.

  Chức năng bình luận bị tắt ở Chú ý với mouse out javascript
 • Android

  [Android][Widget] Sử dụng ImageView

  Dưới đây là 1 vài chú ý khi muốn hiển thị ảnh trong android (sử dụng trong file layout) :     1. Sử dụng android.support.v7.widget.AppCompatImageView thay cho ImageView mặc định :    + Thêm support compat vào gradle (ở level app) :  implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:28.0.0’ + Sử dụng srcCompat thay cho src để định nghĩa nguồn hình ảnh     Bài viết sẽ được bổ sung khi có những chú ý mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

  Chức năng bình luận bị tắt ở [Android][Widget] Sử dụng ImageView
 • Uncategorized

  Fuel: lỗi crypt.php ở php 5.4

  Mô tả lỗi: Fuel\Core\FuelException [ Error ]: Crypt::verify_mac – Argument 1: Message Authentication Code is not the correct length; is it encoded? COREPATH//classes/crypt.php @ line 372 Lỗi này chỉ xảy ra với fuelphp 1.8 ở phiên bảng php 5.4 Cách sửa: 1. Nâng cấp phiên bản php 2. Sửa lại file core/classes/crypt.php Line 257: $auth = Binary::safeSubstr($message, $length - SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MAX); Nguyên nhân function safeSubstr gọi tới hàm substr với 3 tham số: string, start, length. Nhưng dòng code trên chỉ truyền vào 2 tham số. Với php 5.4, với mặc định length = 0 thì nó sẽ trả về null nên dẫn đến lỗi. Sửa lại function trên: $auth =…

 • PHP

  Lỗi xampp load thư viện php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll

  Lỗi khi xampp không tìm đươc đường dẫn đến libpq.dll khi bạn vào php.ini enable extension php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll bằng cách xóa comment đầu dòng ( xóa dấu 😉 Cần khai báo đường dẫn trực tiếp cho nó, file này nằm ở xampp\php. 1. Vì vậy ở file httpd-xampp.conf, tạo 1 câu lệnh khai báo như sau: LoadFile "C:/xampp/php/libpq.dll" trong đó “C:/xampp/php/libpq.dll” là path trực tiếp, nếu bạn cài xampp ở ổ khác thì hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp. 2. Restart lại xampp Lỗi với php_intl.dll Nguyên nhân lỗi là các thư viện của php không được loại đúng. Các làm: 1. Vào xampp/php 2. Copy tất cả…