Wordpress

Hướng dẫn cài đặt dự án ea-news

Các bước cài đặt dự án: – Bước 1: Cài đặt cordova theo hướng dẫn ở link : https://cordova.apache.org/#getstarted (Có thể cài ở ổ C: hoặc ổ D:, hiện tại thì em đang cài trong thư mục htdocs của xampp) – Bước 2: Checkout svn của dự án. Link: svn://brite.vn/webapp/cordova/2020/eanews (Cài luôn trong thư mục của dự án lúc tạo project cordova) – Bước 3: Cài đặt wordpress…

Tiếp tục đọc

Codeigniter

Sửa lỗi redirect request khi không lấy được token

Khi delete hoặc update lại image khác thì bị lỗi không lấy được token đúng như lúc thêm mới và sẽ bị lỗi  302 found remote address , request lúc này sẽ redirect từ POST sang GET. Vậy nên giải pháp là thêm jquery.cookie Đầu tiên thêm thư viện jquery.cookie <script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-cookie/1.4.1/jquery.cookie.js”></script> Tiếp theo khai báo csrf nếu chưa có  var…

Tiếp tục đọc

Javascript & Jquery

Cách build Chrome extension

1. Tạo tệp kê khai(manifest.json) – Đây là file chứa các thông tin cơ bản của Extension bao gồm: name: Tên của extension description: Mô tả ngắn gọn cho extension version: Phiên bản của extension. Mỗi khi có cập nhật cho extension, bạn nhất định phải thay đổi giá trị này thì extension của bạn mới có thể tự động…

Tiếp tục đọc

Javascript & Jquery

Async/Await Trong Javascript

Async / Await là gì? Async / Await là một tính năng của JavaScript giúp chúng ta làm việc với các hàm bất đồng bộ theo cách thú vị hơn và dễ hiểu hơn. Nó được xây dựng trên Promises và tương thích với tất cả các Promise dựa trên API. Trong đó: Async – khai báo một hàm bất đồng bộ…

Tiếp tục đọc

Django, Python

Phân biệt Union, Intersection and Difference trong phương thức trả về QuerySet

Bảng MyModel= { 1: ‘A’, 2: ‘B’, 3: ‘C’, 4: ‘D’, 1: ‘E’} Thực hiện truy vấn lấy dữ liệu: q1 = MyModel.objects.all() -> <QuerySet [<MyModel: A>, <MyModel: B>, <MyModel: C>, <MyModel: D>, <MyModel: E>]> q2 = MyModel.objects.filter(name__in=(‘A’,’B’)) -> <QuerySet [<MyModel: A>, <MyModel: B>]> q3 = MyModel.objects.filter(name__in=(‘C’,’D’)) -> <QuerySet [<MyModel: C>, <MyModel: D>]> – Union() sẽ trả kết hợp các kết quả trong…

Tiếp tục đọc

Django, Python

Kiểm tra quyền trong ModelAdmin

Trong Django có các hàm kiểm tra: – ModelAdmin.has_view_permission(request, obj=None) Trả về True nếu đối tượng (obj) được phép xem, ngược lại trả về False. – ModelAdmin.has_add_permission(request, obj=None) Trả về True nếu được phép thêm đối tượng (obj), ngược lại trả về False. – ModelAdmin.has_change_permission(request, obj=None) Trả về True nếu được phép chỉnh sửa đối tượng (obj), ngược lại trả về False. – ModelAdmin.has_delete_permission(request, obj=None) Trả về…

Tiếp tục đọc