Html & Css

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile. Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.

Cakephp, PHP

Custom select form cakephp

Form select của cakephp dạng: $this->Form->input(‘pref’, [ ‘type’ => ‘select’, ‘class’ => ‘prefByCode’, ’empty’ => ‘選択してください’, ‘options’ => $pref ]); Giờ ta muốn thay đổi cấu trúc trong option của select. Khi đó ta sẽ tạo cấu hình mảng $pref: [ 1 => array(‘name’ => ‘工事業者(建築)’, ‘value’ => 1, ‘title’ => ‘itemBig1’), 2 => array(‘name’ => ‘工事業者(設備)’, ‘value’ => 2,…

Tiếp tục đọc

Cakephp, PHP

Kết hợp file html và cakephp

Khi bạn có 1 số file html không muốn đưa vào cakephp khi chạy. Hay bạn đã có sẵn các file html, nhưng bạn chỉ muốn chuyển 1 số file sang cakephp mà vẫn giữ nguyên các file còn lại.

Cakephp, PHP

Auth component Cakephp 2

Khi user login hệ thống cakephp, chúng ta hay sử dụng: $this->Auth->login() Nếu trường hợp đúng rồi thì hẳn là chẳng quan tâm làm gì. Tuy nhiên, 1 lúc nào đó tự nhiên ta thấy nó bị lỗi. Lúc đó việc debug trở nên vô cùng khó khăn.

Cakephp, PHP

Convert text when send mail cakephp

Nguồn: http://d.hatena.ne.jp/s-yo-ko/20101116 Khi bạn send mail trong cakephp, bạn tự nhiên thấy email vẫn gửi được nhưng phần tiêu đề tiếng Nhật hay Trung Quốc của bạn bị chuyển sang trắng. Khi đó bạn có thể khắc phục theo hàm mb_convert_encoding.