Html & Css

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây: http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/

Html & Css

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile. Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.

Cakephp, PHP

Custom select form cakephp

Form select của cakephp dạng: $this->Form->input(‘pref’, [ ‘type’ => ‘select’, ‘class’ => ‘prefByCode’, ’empty’ => ‘選択してください’, ‘options’ => $pref ]); Giờ ta muốn thay đổi cấu trúc trong option của select. Khi đó ta sẽ tạo cấu hình mảng $pref: [ 1 => array(‘name’ => ‘工事業者(建築)’, ‘value’ => 1, ‘title’ => ‘itemBig1’), 2 => array(‘name’ => ‘工事業者(設備)’, ‘value’ => 2,…

Tiếp tục đọc

Cakephp, PHP

Kết hợp file html và cakephp

Khi bạn có 1 số file html không muốn đưa vào cakephp khi chạy. Hay bạn đã có sẵn các file html, nhưng bạn chỉ muốn chuyển 1 số file sang cakephp mà vẫn giữ nguyên các file còn lại.